Obchodní podmínky

1.   Doklady potřebné k zapůjčení automobilu

 • Soukromá osoba:
  • občanský průkaz
  • řidičský průkaz
  • při převzetí vozidla se skládá vratná kauce 5 000,- Kč
 • Fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba
  • živnostenský list
  • výpis z obchodního rejstříku
  • občanský průkaz majitele (jednatele společnosti) firmy
  • řidičský průkaz
  • v případě, že vozidlo bude řídit další osoba je nutno doložit její OP a ŘP a vše zahrnout ve smlouvě o pronájmu
  • při převzetí vozidla se skládá vratná kauce 5 000,- Kč
 • V ceně pronájmu je zahrnuto:
  • povinné ručení
  • havarijní pojištění v rámci ČR a EU (spoluúčast 5%, min. 5 000,-Kč)

Pronajímatel se zavazuje, že nájemci předá veškerou dokumentaci potřebnou k používání vozidla – osvědčení o registraci vozidla, mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu a osvědčení o měření emisí. Pronajímatel se dále zavazuje, že ve vozidle bude veškerá povinná výbava.

Na vozidle je zakázáno provádět jakékoliv úpravy. Přenechání vozidla do dalšího nájmu (podnájmu) či používání vozidla k jiné výdělečné činnosti – např. provozování taxislužby, kondiční jízdy, závody či k přepravě nebezpečných látek není povoleno.

2.   Přistavení vozidla

Vozidlo se přistavuje po předchozí dohodě s pronajímatelem  kdekoliv v okolních městech za poplatek 10,- Kč/km. Při převzetí vozidla nájemce předkládá potřebné doklady, částku za pronájem vozu a vratnou kauci 5000,- Kč.

Rezervace vozu je možná telefonicky na čísle +420 731 131 476 nebo e-mailem pujcovna@tamipa.cz Délku nájmu je možné přeobjednat, pouze pokud je vozidlo v danou dobu k dispozici. Autopůjčovna si vyhrazuje právo v případě jakékoliv nahodilé události od objednávky odstoupit.

3.   Pojištění vozidla

Zapůjčené vozidlo je povinně i havarijně pojištěno na území ČR a EU. Spoluúčast havarijního pojištění činí 5% (min. 5000,- Kč), kterou při vzniku škody hradí nájemce pronajímateli. Pneumatiky ani zavazadla nejsou pojištěny. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením vyhlášky č. 99/1998 Sb., proto se nájemce zavazuje, že před a během jízdy:

 • nepožije alkohol, drogu ani jinou omamnou látku
 • nepředá řízení vozidla další osobě (pokud není ve smlouvě uvedena)
 • nebude vozidlo přetěžovat nad povolené zatížení (viz Osvědčení o registraci vozidla)

4.   Postup v případě dopravní nehody

Nájemce je povinen při každé poruše, nehodě, poškození vozidla nebo jeho části či krádeži automobilu ihned kontaktovat pronajímatele na telefon +420 731 131 476 a přivolat policii.

V případě dopravní nehody je nutno zajistit:

 • číslo ŘP – datum a místo jeho vydání
 • číslo OP, případně pasu (jméno, příjmení, datum narození)
 • RZ (SPZ) vozidla dalších účastníků nehody
 • číslo dokladu o povinném ručení
 • pokud je to možné pořídit fotodokumentaci nehody
 • sepsat evropský formulář „Záznam o dopravní nehodě“

V případě pozdního nahlášení nehody nese nájemce odpovědnost za případné škody např. z regresu pojišťovny, uplatněné vůči pronajímateli. Nájemce je povinen v případě vzniku pojistné události podílet se na likvidaci škody do výše minimálně 5 000 Kč, vyjma případů úmyslného poškození nebo škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, kdy nájemce odpovídá za skutečnou i jinou škodu v plné výši. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu způsobem a v rozsahu daném jeho charakterem, technickými normami, návodem k obsluze a zákony a vyhláškami platnými na území ČR, a to zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Při dopravní nehodě způsobené vinou nájemce, při nezjištění pachatele nehody, při odtahu vozidla nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, že nelze uplatnit nárok na náhradu škody z jiného pojištění, bude povinen nájemce uhradit škodu v plném rozsahu. V tomto případě je povinen uhradit ušlý zisk po dobu opravy vozidla a uhradit škodu, která událostí vznikla. V případě, kdy bude pojistná smlouva pokrývat náklady škody jen částečně, bude nárokováno uhrazení rozdílu mezi náklady potřebné na opravu škody a výši plnění hrazeného pojišťovnou.

5.   Užívání vozidla, spotřeba pohonných hmot a zabezpečení vozu

Nájemce si v plné výši hradí náklady spojené s provozem předmětu nájmu – spotřeba pohonných hmot, náplně ostřikovačů, nezbytné doplnění motorového oleje a doplnění chladicí kapaliny do chladicího systému vozidla. Při dlouhodobějším pronájmu tyto náležitosti řádně kontroluje a taktéž kontroluje stav pneumatik vozidla. Závady, které vzniknou při nedodržení těchto základních podmínek kontroly vozidla, hradí nájemce. Vozidlo se půjčuje do pronájmu s prázdnou nádrží, s prázdnou nádrží se také vrací.

V ceně pronájmu je zahrnut denní nájezd 300km, nad tento limit je za každý ujetý kilometr účtováno 1,80,-Kč bez DPH.Při dlouhodobějším pronájmu jsou ujeté kilometry omezeny na 5000km/1měsíc nad tento limit je za každý ujetý kilometr účtováno 1,80,-Kč bez DPH. Nájemce je povinen vozidlo předkládat ke kontrole vždy po ujetí 5000 km, případně 1x za měsíc (podle toho, co nastane dříve).Jízdy do zahraničí - příplatek 100,-Kč bez DPH/den.

Nájemce je povinen vozidlo po opuštění vždy řádně uzamknout a nenechávat ve vozidle cenné věci, aby zamezil vloupání do vozidla (odložené cennosti na sedadle, odnímatelný čelní panel autorádia atd.).

Nájemce se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nebude provádět jakékoliv opravy či úpravy na vozidle. Zakazuje se jakýmkoliv způsobem manipulovat s reklamou na vozidle, pod pokutou 10 000,- Kč!!!

Při jakékoliv poruše vždy nájemce zavolá pronajímateli a dohodne s ním další postup řešení poruchy. Pronajímatel buď odstraní poruchu sám, nebo mu bude doporučeno svěřit vůz do servisu. Drobná oprava v ČR bude vždy pronajímateli proplacena v plné výši. Oprava v zahraničí bude proplacena na základě cen materiálu platných v ČR. Je nutno vždy doložit účtenku (fakturu) o opravě.

Veškeré dopravní přestupky způsobené v průběhu nájmu vozidla je nájemce povinen uhradit na vlastní náklady!!!

6.   Vrácení vozidla

Nájemce se zavazuje, že vozidlo vrátí v přesně dohodnutou dobu a ve stavu, ve kterém jej převzal do užívání (čistá karoserie a interiér). Mytí karoserie a interiéru si nájemce hradí sám! Z důvodu reklamních polepů není možno vozidlo mýt v kartáčové myčce. Tolerance od smluvně dohodnutého převzetí vozidla je 30 minut. V případě překročení této doby je pronajímatel oprávněn nárokovat další den pronájmu vozidla. Nebude-li vozidlo vráceno v dohodnutou dobu, bude okamžitě informována policie ČR, vozidlo bude prohlášeno za odcizené a bude po něm zahájeno pátrání!!!

Ve všech vozech platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ pod pokutou 1500,- Kč!!!

Smluvní pokuty:

 • znečištění karoserie – 250,- Kč
 • nadměrné znečištění interiéru – 1 000,- Kč
 • ztráta OTP, případně RZ (SPZ) – 1 000,- Kč
 • kouření ve vozidle – 1500,- Kč
 • manipulace s reklamou na voze – 10 000,- Kč